top of page

Švietimas po NVO didinamuoju stiklu

Projekto „Švietimas po NVO didinamuoju stiklu“ pagrindinis tikslas – sukurti sąlygas ir sustiprinti nevyriausybinių švietimo organizacijų į(si)traukimą į švietimo politikos įgyvendinimą visose jos įgyvendinimo pakopose (nuo konkrečių švietimo paslaugų teikimo iki sprendimų priėmimo) ir srityse (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo).

Projekto svarba

Daugumoje savivaldybių NVO dalyvavimas švietimo politikos formavime ir įgyvendinime yra silpnas ir fragmentiškas, organizacijų ištekliai ir gebėjimai – nepakankami, o savivaldybėse vyrauja nepasitikėjimas jomis. Nacionaliniu lygmeniu NVO atskyrimas nuo bendros švietimo politikos ir ugdymo sistemos riboja galimybes didinti švietimo įvairovę ir teikti gyventojų poreikius atliepiančias kokybiškas švietimo paslaugas.

Tikimasi, kad projekto veiklos padės sustiprinti nevyriausybinių organizacijų, ypač regioninių, gebėjimus ir advokaciją švietimo srityje bei sukurs palankesnę aplinką ir instrumentus joms dalyvauti švietimo politikos formavime ir sprendimų priėmime, sistemingiau vykdyti nacionalinės ir vietos valdžios institucijų priežiūrą.

Image by Kimberly Farmer
Projekto uždaviniai

Atlikti švietimo duomenų teikimo ir panaudojimo švietimo srities sprendimų priėmimui analizę bei pateikti siūlymus dėl jos tobulinimo, vykdyti advokaciją ir stebėseną, pasitelkiant partnerių išteklius ir gebėjimus.

Stiprinti švietimo NVO gebėjimus, skatinti dialogą tarp vietos valdžios ir NVO, vykdyti advokaciją dėl švietimo paslaugų perdavimo NVO Vilniaus miesto, Kauno miesto ir rajono, Kazlų Rūdos, Alytaus miesto ir rajono savivaldybėse

Aktyviai dalyvauti ir teikti siūlymus dėl bendrojo ugdymo, ypač pilietiškumo ugdymo srityje, programų ir praktinio 4K modelio rengimo bei vykdyti jų advokaciją ir įgyvendinimo stebėseną, taip atveriant galimybes realiam NVO įtraukimui

Active-citizens-fund_forwww.png

Projektą įgyvendina Švietimo NVO tinklo nariai „Pilietinių iniciatyvų centras“, „Europos namai“, „Pasaulio piliečių akademija“, „Turing School“, kartu su partneriais iš Norvegijos „Europos Vergelando Centru“ ir Kardokų gamtos mokykla Kazlų Rūdoje. 

Projektą remia Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų.

bottom of page